logo

Sunday 23rd of November 2014

TH - Time
พฤศจิกายน 2014
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
กองทุน กยศ.e-Studentloan
เขียนโดย สิรภัทร   
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2010 เวลา 00:00 น.

 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน นักศึกษากองทุน กยศ. และ กรอ.
      (นักศึกษารหัส ๕๓  ๕๔  ๕๕  และ ๕๖ ) ภาคการศึกษาที่ 2/2557


 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2557
      (สำหรับผู้กู้รายใหม่ ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่1 และผู้กู้รายเก่าที่ไม่เคยทำสัญญากับ มรภ.อบ.)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุน กยศ.
       ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2557

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงนามในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุน กยศ.
       ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1 และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2557


 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2557
        ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.-12 ต.ค. 57) 
        ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 22 ก.ย.-12 ต.ค. 57)
        ชุดที่ 3 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557)
        ชุดที่ 4 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 57)
        ชุดที่ 5 (จะประกาศวันที่ 24 พ.ย. 57)
 
ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง

1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้ เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน

และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน

2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย
 ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
  
   2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
  
   2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
  
   2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ


 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. และ กรอ. (สำหรับผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2-5)
       ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557
       ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้รายใหม่
       ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1

       ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้รายเก่าที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ

      ดาวน์โหลดขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืม

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ
       (ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5) กองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2557

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557
       ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้รายใหม่
       ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 1
      ตรวจสอบรายชื่อผู้กู้รายเก่าที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ

       # นักศึกษาที่มีรายชื่อติดต่อสอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557      
       (ยกเว้นผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 2-5 ที่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ให้ติดต่อสัมภาษณ์ที่กองพัฒนานักศึกษา)

        # นักศึกษาที่ส่งแบบคำขอกู้ยืมฯ แล้วไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่กองพัฒนานักศึกษา..ด่วน

 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนนักศึกษากองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ผู้กู้รายเก่า ชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2557  

 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ผู้กู้รายเก่าชั้นปีที่ 1 และ ผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2557

 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืม กองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2557

 ประกาศรายชื่อเงินโอนค่าลงทะเบียนเรียน กองทุน กยศ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556
       ชุดที่ 1 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2557)  

       ชุดที่ 2 (ติดต่อกองคลัง ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2557) 

       รายชื่อค่าลงทะเบียน ชุดที่ 1 เรียงชื่อ-สกุลตามลำดับอักษร
 
 ขั้นตอนการติดต่อกองคลัง

1. นำใบแจ้งหนี้ เขียนชุดที่..... ลำดับที่..... บนมุมขวาของใบแจ้งหนี้ เพื่อติดต่อลงทะเบียนเรียน

และรับเป็นใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันที่ระบุ)
**กรณีทำใบแจ้งหนี้หาย ให้ยื่นบัตรนักศึกษาแทน

2. กรณีสำรองเงินสดจ่าย
 ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินคืน ดังต่อไปนี้
  
   2.1 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพร้อมเขียนชุดที่..... ลำดับที่.....
  
   2.2 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 1 ฉบับ
  
   2.3 สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน 1 ฉบับ

 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา กองทุน กยศ. และ กรอ.
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:19 น.
 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme php 4 hosting Valid XHTML and CSS.