logo

Thursday 30th of March 2017

TH - Time
มีนาคม 2017
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
งานหอพักนักศึกษา
เขียนโดย สิรภัทร   
วันพุธที่ 03 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 14:34 น.


                                        งานบริการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
                       

               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับหอพักนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากได้
พิจารณาเห็นว่าหอพักนักศึกษาเป็นสถานที่ที่นักศึกษา ได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยมากกว่าสถานที่แห่งอื่นใด
นอกจากมหาวิทยาลัยจะให้บริการหอพักนักศึกษาเป็นสถานที่พักนักศึกษา         ยังมุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษา
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นสถานที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านต่าง ๆ    ไม่ว่าจะเป็นแหล่งรวมพลัง
ความสมัครสมานสามัคคี    หรือเรียกได้ว่าเป็น   " พลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย    และประเทศชาติ "
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทางด้านร่างกาย  จิตใจ       สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป
     
                                                                             ข้อมูลทั่วไป
          

          1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด และไม่มีที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี
          2. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีที่พักไม่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา
          3. เพื่อเป็นการช่วยประหยัดค่าใช่จ่ายทางครอบครัวนักศึกษา และเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีรายได้น้อย
          4. เพื่อฝึกให้นักศึกษาฝึกการอยู่ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน มีน้ำใจและมีความอดทน
มีความสามัคคี รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อส่วนรวม สามารถดำเนินชีวิตในสถาบันได้อย่างถูกต้อง
          5. เพื่อให้นักศึกษาต่างคณะ ซึ่งมีพื้นฐานทางความรู้ ความสนใจที่แตกต่างกันได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดความสัมพันธ์ฉันท์มิตร
          6. เพื่อให้นักศึกษาหอพักได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดขึ้น
และช่วยกันดูแลรักษามหาวิทยาลัยต่อไป
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีหอพักทั้งหมด 3 หลัง เป็นหอพักหญิง 2 หลัง และหอพักชาย 1 หลัง
ได้แก่ หอพักหญิงกุลภัฏ   หอพักหญิงเรือนธิดา และหอพักชายไตรเทพเมธี

                                                                    หอพักหญิงกุลภัฏ 8 ชั้น
          
          - สถานที่ตั้ง อยู่ด้านหน้าหอพักชายไตรเทพเมธี ถัดจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
          - มีห้องพักนักศึกษา 7 ชั้น ๆ ละ 11 ห้อง ๆ ละ 4 คน
          - จำนวนนักศึกษาที่สามารถรองรับได้จำนวน 350 คน
          - สิ่งที่หอพักจัดให้นักศึกษา คือ ที่นอน  เตียงนอน2ชั้น  ตู้เสื้อผ้า  และยาสามัญประจำบ้าน
          - อัตราค่าบำรุงหอพัก 3,000 บาท/คน/ปีการศึกษา(2 ภาคเรียน)
          - สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม คือ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

                                                                      หอพักหญิงเรือนธิดา
           
          - สถานที่ตั้ง อยู่ถัดจากหอพักหญิงกุลภัฏ
          - ลักษณะหอพัก เป็นอาคาร 2 ชั้น โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องพักอาจารย์  ห้องพักนักศึกษา  ห้องประชุม
ห้องอ่านหนังสือ  ห้องน้ำ และห้องอาบน้ำรวม  ส่วนชั้นที่ 2 เป็นห้องพักนักศึกษาโดยแบ่งเป็นล็อค
          - จำนวนนักศึกษาที่สามารถรองรับได้จำนวน 100 คน
          - อัตราค่าบำรุงหอพัก 2,400 บาท/คน/ปีการศึกษา(2 ภาคเรียน)

                                                                     หอพักชายไตรเทพเมธี
          
          - สถานที่ตั้ง อยู่ด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
          - ลักษณะหอพักเป็นอาคาร 3 ชั้น  โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องอ่านหนังสือ  ห้องประชุม  ห้องน้ำ
และห้องอาบน้ำรวม  ชั้นที่ 2 - 3 เป็นห้องพักอาจารย์ประจำหอพัก 2 ห้อง  และห้องพักนักศึกษา
แบ่งเป็นล็อค  แต่ละล็อคมีเตียง 2 ชั้น  2 ชุด  พักได้ 4 คน
          - จำนวนนักศึกษาที่รองรับได้จำนวน 100 คน
          - อัตราค่าบำรุงหอพัก 2,400 บาท/คน/ปีการศึกษา(2 ภาคเรียน)
          - สิ่งที่หอพักจัดให้นักศึกษา คือ ที่นอน  ตู้เสื้อผ้า  และยาสามัญประจำบ้าน
          - สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม คือ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

                                                                       

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 06 กันยายน 2010 เวลา 15:47 น.
 

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme php 4 hosting Valid XHTML and CSS.